Kullkiapana yachakuymanta katiyñan

Ecuador Wiñariy Kullkiwasika B.P. paypa rantikkunaman, tukuylla runakunamanpash Kullkiapana Yachakuy Katiyñanta (PEF) riksichin llaktayukkuna kullkiyachaykunata yapachinkapak nishpa, hillaykunata, ushaykunata, yachaykunatapash karashpa, yachashpallatakmi kullkimanta ima alli yuyaytapash charichun.

Kullkiapana Yachakuy Katiyñanta (PEF) riksichiytaka ushaykuna sinchiyarinamanta yachakuykunapillatakmi ruran, shinallatak Kullkiwasimanta sirma patapi churashka kullkiapana yachakuy internetpi yachakuypipash ruran.

PEF ukupi tiyakkunata ashtawan yachankapak munashpa, kay tinkichikkunapi kimichishka yachaykunata uriyakuchipaylla:

 • Kullkiapana yachakuymanta katiyñan, yachakuy | kaypi
 • Shimikunayuk panka | aq
 • Kullkita Yapachik, rantikkunaman imashina kullkikuna kashkata rikuchin, Kullkiwasipak kullki rikuchikkunata charishpa | kaypi
 • Sirmanikipi Uku | kaypi
 • Willachik Llika, internetpi maklluymanta mitsarinkapak | kaypi
 •  Kuntinchiklla tapuykuna,kullkiapana yachakuymanta | kaypi
 •  PEF willaykuna | kaypi

Kullkiwasikunata PushakTantarika Kullkiapana Yachakuymanta Katiyñanta (PEF) chapanmi. Mushuk llukshishka kamachiykunata kay tinkichikkunaman yaykupay: 

 • SBmanta rurashka PEF tinkichik | kaypi
 • Kullkiwasikunata PushakTantari | kaypi
 • Normativa expedida por el organismo de controlkaypi
 • Resolución No. SB-2020-540 | kaypi
 • Resolución-aprobación PEF 2023 | kaypi