Ñukanchikpa rantikkuna

Ecuador Wiñariy Kullkiwasika B.P. mamallakta waki kullkikamay wiñariyta yanapankapak yuyashpaka kullkichuranapa, tukuyllapa mitachiykunapa, llikakunapa ruraykunaman, yuyaykunamanpash, shinallatak waki tukuyllapa wasichinamanpashmi kullkimañachin, rantikkunamantaka kay rurayuyaykunatarakmi yanapanchik:

 

G.A.D. Kitikuna: Kiti Pushaykamaykunami, imashinami COOTAD ukupi 10 kamachiypi nikun. GAD kitikunaka Kullkiwasipakka sarun pachamanta kapak rantikkunami kashka.

 

G.A.D. Markakuna: mamallaktamanta Marka Pushaykamaykunami, imashinami mamallaktaka markakunapi rakirishka kashkamanta, shinallatak COOTAD ukupi 10 kamachiypi nikun.

 

G.A.D. Kitillikuna: Kitilla tantarikunami (Kitilli Pushaykamaykuna), imashinami COOTAD 10 kamachiypi nikun.

 

Suyumanta Wiñariypa Rurakwasikuna: GAD Kitikuna, mana kashpaka Markakunamanta pakarichishka rurakwasikunami, chayrayku kay rurakwasikunaka pushaykamaypa llaktakuna ukupimi kan, nishun, Chuya Yaku Pichaymanta Tukuyllapa Llankakwasi, Purikuy Llankakwasi, Charikkunata Killkachikwasi, Ninatukuchikwasi.

 

Mamallaktachiy Rurakwasikuna: kay ukupika tukuyllapa pushaykunami kan, maykankunami shuklla paktaywan pakarichishka kak, nishun, chuyaykay, waki chapay, shukkunapash. Nishun Kamaywasikuna, Yakupunku Pushay, Mamallaktachiy Tukuyllapa Llankakwasikuna, shukkunapashmi kankuna.

 

Shuktak Rurakwasikuna: Mamakamachikmanta kamachikkunamantapash shuklla paktaywan wallpachishka kak rurakwasikunami kan, shinallatak mana hawapi yuyaykuna ukupi kak. Kay ukupika Hatunyachanawasikuna shinallatak Yanapakwasikunapashmi kan.

 

Kitilli Tantarikuna Tantanakuy: kay rurakwasikunaka Llakta Kikinyarik Shiwayashka Pushaykamaykuna Mamatantanakuymi kan tukuylla mamallaktapi tiyak rurakwasikunawanpash, imashina COOTAD nishkapa 313 kamachiypi nikun.

 

Shukllapa kuska: Mamallaktachiymanta mana chapashka kullkikamay kuskami, shinapash, Mamallaktachiymanta pushaykunata katinllami. Kay ukupika shukllapa llankakwasi shina ruraykunata rurak rantikkunami kan, wakimanta ima mutsuriykunatapash killpankapak nishpa. Kay sami ukupika kamachiywan kamachik illakwanpash runakuna yaykun, maykakunami katuyrantiyta ruran, kay ruraykunaka Kullkiwasipa rurayuyaykuna ukupi kana kanmi, nishun wasikunata katuy.

Kullkimañachiy arininakuyta aspiriy BDEwan Quinindé kitimanta pushakwanpash, Esmeraldas markpi

Kullkimañachiy arininakuyta aspiriy BDEwan Imbabura pushaykamaywanpash. Quito – Ecuador.